Публічна оферта 

1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Публічний договір (далі – Оферта, договір) є офіційною пропозицією ФОП “Омеляненко” (далі – Виконавець) на сайті https://production-ready.dev, щодо надання Інформаційних послуг юридичним та/або дієздатним фізичним особам (далі – Замовник ) на наведених нижче умовах шляхом надання інформації через онлайн вебінар – спеціальної форми передачі інформації, спрямованої на придбання Замовником додаткових знань, умінь та навичок у певній сфері діяльності в результаті використання Замовником особливих заходів, що визначаються на свій розсуд, або відчуження на користь Замовника тренінгу у запису – за встановлену плату.

1.2.  Прийняття (акцепт) даної Оферти означає повне та беззастережне прийняття Замовником усіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень та прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, викладених нижче в цій Оферті.

1.3. Даний Публічний договір на надання Інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця та надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладання та виконання цього Договору на надання Інформаційних послуг.

 

2.    ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1. В цілях цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:

Оферта – справжній публічний договір на надання інформаційних послуг.

Сайт – інтернет-сайт https://production-ready.dev використуваний Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Виконавець використовуватиме відповідно до Договору.

Информаційні послуги – будь-які послуги Виконавця, види та вартість яких визначено на Сайті, за наданням обмеженого доступу Замовника до Сайту відповідно до умов Оферти для участі у тематичних тренінгах у форматі вебінарів, супутніх ним семінарах у форматі вебінарів, а також інформаційних послуг Виконавця з надання за плату мультимедійних курсів-тренінгів (тренінги в записі), та супутніх інформаційних послуг Виконавця у формі консультацій, за допомогою використання безкоштовного програмного забезпечення із закритим кодом, що забезпечує шифрований голосовий зв’язок та відеозв’язок через Інтернет між комп’ютерами (VoIP), використовуючи технології пірінгових мереж (ZOOM-консультації) , чи консультаційних послуг у іншій формі. Форма та необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно.

Акцепт Оферти – повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій за 100% попередню оплату Інформаційної послуги.

Виконавець – ФОП “Омеляненко” або інша фізична та/або юридична особа, яка має право надати Інформаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.

Замовник – особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.

Договір на надання інформаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання Інформаційних послуг, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.

 

3.    ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику Інформаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Інформаційних послуг в інтерактивному (онлайн) форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику відеозапису вебінара за плату.

3.2. Вартість кожного виду Інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Цей договір надання Інформаційних послуг вважається укладеним з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.3. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів, що пропонуються Замовнику, в тому числі при натисканні кнопки «Сплатити», які включають:

  • оплата електронними коштами;
  • оплата через платіжні термінали чи інтернет-банкінг;
  • оплата на розрахунковий рахунок Виконавця через банк;
  • іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.

 

4.  УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

4.1. Виконавець надає обмежений доступ Замовнику до Інформаційної послуги, розміщеної на Сайті, передає запис вебінару або надає доступ до закритої зони сайту за умови 100% передоплати цієї послуги.

4.2. Види та способи оплати кожного виду Інформаційної послуги зазначаються на Сайті.

4.3. За бажанням, Замовник може скористатися послугою «Розстрочка оплати Інформаційних послуг». Додаткова інформація про цю послугу вказана на сторінках Сайту. У такому разі прийняття Оферти Замовником відбувається з моменту сплати ним першого платежу.

4.4. Участь у вебінарі підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки на участь та внесенням оплати одним із способів, вказаних на Сайті. Посилання на участь у вебінарі надаються Замовнику шляхом їх надсилання на адресу електронної пошти Замовника, вказаної ним під час заповнення заявки на отримання Інформаційних послуг шляхом участі в онлайн вебінарі.

4.5. Якщо протягом 2 робочих днів Замовник з тієї чи іншої причини не отримав доступу до Інформаційної послуги, йому необхідно звернутися до служби підтримки Виконавця за адресою: hello@production-ready.dev

4.6. Виконавець зобов’язується надати Замовнику Інформаційну послугу шляхом організації та проведення вебінару у строк, зазначений на Сайті, або шляхом надання Замовнику доступу до закритої зони Сайту протягом 2 робочих днів з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця.

4.7. Ця Оферта має чинність акта про надання послуг. Приймання проводиться без підписання відповідного акту.

4.8. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у вебінарі без повернення внесеної плати у разі порушення ним правил поведінки під час вебінару. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників тренінгу, ведучого, відхилення від теми тренінгу, реклама, нецензурні висловлювання тощо.

4.9. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у вебінарі у разі встановлення факту передачі реквізитів для участі у вебінарі третім особам, розповсюдження Замовником інформації та матеріалів, отриманих ним у зв’язку з участю у вебінарі, третім особам за плату або безкоштовно. Використання Замовником інформації та матеріалів, одержаних в результаті отримання Інформаційних послуг, допускається лише в особистих цілях та для особистого використання Замовника.

4.10. Після закінчення навчання повторно посилання на доступ до уроків не надаються.

 

5.  РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

5.1. Надання Замовнику Інформаційної послуги можливе за умови створення ним на Сайті відповідного облікового запису. Обліковий запис повинен мати прізвище, ім’я Замовника, адресу його електронної пошти, телефон.

5.2. Замовник відповідає за конфіденційність пароля. При встановленні Замовником фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису він зобов’язується в найкоротші терміни повідомити про цю обставину службу підтримки Виконавця за адресою: hello@production-ready.dev

 

6.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику цілодобовий доступ до Сайту за допомогою облікового запису Замовника.

6.2. Виконавець у процесі надання Інформаційної послуги у вигляді онлайн вебінару бере на себе обов’язки щодо технічного супроводу трансляції онлайн-вебінару.

6.3. Виконавець несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки та використовує їх виключно для якісного надання Інформаційної послуги Замовнику.

6.4. Виконавець гарантує надання Замовнику повної та достовірної інформації про послугу на його вимогу.

6.5. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати дату проведення вебінару, або кількість інформації (занять) в курсі вебінару (може змінюватися до 5% в односторонньому порядку), попередньо повідомивши Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Замовника.

6.6. Виконавець має право змінювати тривалість вебінару та/або умови цієї Оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи вказані зміни на Сайті, не пізніше ніж за 5 календарних днів з дня їх внесення (прийняття).

6.7. Виконавець має право продовжити терміни проведення вебінару, повідомивши про це Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення на строк, що не перевищує 30 календарних днів.

6.8. Виконавець має право заблокувати обліковий запис Замовника у разі порушення ним правил вебінару, зазначених у п. 4.8. цієї Оферти без повернення внесеної плати.

 

7.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

7.1. Замовник зобов’язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису на Сайті. Замовник відповідає за достовірність такої інформації.

7.2. Замовник зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати з будь-якою метою інформацію та матеріали, що стали йому доступними у зв’язку з наданням Інформаційної послуги, за винятком їх особистого використання.

7.3. Замовник зобов’язаний підтримувати у справному технічному стані обладнання та канали зв’язку, що забезпечують йому доступ до Сайту, входити на Сайт під своїм обліковим записом одночасно лише з одного персонального комп’ютера. Виконавець не несе відповідальності за ненадання (неякісне надання) Інформаційної послуги з причин, що не залежать від Виконавця (в т.ч. через невиконання п. 7.1 цієї Оферти).

7.4. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює відносини щодо надання послуг.

7.5. Замовник у разі надання йому послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», виключно у випадках, коли порушення його прав сталося з вини Виконавця та за доведеністю зазначеної обставини.

7.6. Усі претензії щодо якості Інформаційної послуги, що надається, повинні надсилатися Замовником на адресу Виконавця за допомогою листа на електронну пошту hello@production-ready.dev Строк розгляду претензії(ій) Замовника Виконавцем становить 30 (тридцять) днів (у тому числі претензій, що містять вимогу про повернення коштів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після якого Виконавцем приймається одне з наступних рішень: 1) про незгоду з претензією та про відмову у поверненні коштів, або 2) про згоду з претензією та про задоволення вимоги про повернення коштів.

7.7. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення коштів, Кошти повертаються Замовнику шляхом їх: зарахування на рахунок Замовника у платіжних системах LiqPay, кредитну картку, особистий рахунок або інші реквізити, узгоджені сторонами. Усі повернення коштів здійснюються за умови направлення Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яка буде надіслана Замовнику листом електронною поштою. Сторонами беззастережно приймається, що рішення про спосіб повернення коштів залишається у кожному даному випадку на розсуд Виконавця. У разі повернення коштів на рахунок Замовника у банку або на рахунок Замовника у платіжній системі, заповнена заява на повернення грошових коштів за підписом Замовника за формою у сканованому електронному вигляді надсилається електронною поштою Виконавцю (допускаються такі формати файлу: gif, jpeg, pdf) . Заява на повернення Грошових коштів повинна містити в обов’язковому порядку відомості про рахунок Замовника, комерційну організацію (банк), де зберігається рахунок, його адресу. У разі відсутності у заяві необхідних відомостей, необхідних для повернення коштів Виконавець не гарантує термінів, зазначених у п. 7.8.

7.8. Кошти зараховуються на рахунок до банку, зазначеного Замовником, протягом 30 календарних днів з моменту, коли Виконавець отримав підписану та скановану заяви Замовника за формою. Фінансовий документ, що підтверджує внесення коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов’язку щодо повернення коштів Замовнику, що беззастережно приймається сторонами.

 

8.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 Виконавець і Замовник, враховуючи характер послуг, що надаються, зобов’язуються у разі виникнення суперечок та розбіжностей, пов’язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання суперечки. У разі неможливості врегулювання суперечки у досудовому порядку, сторони мають право звернутися до Українського суду.

8.2 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по цій Оферті сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

 

9.  ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

9.1. Замовник, приймаючи умови цієї Оферти, бере на себе також ризик неотримання прибутку та ризик можливих збитків, пов’язаних з використанням знань, умінь та навичок, отриманих Замовником під час надання Інформаційної послуги.

9.2. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь та навичок, а також отримання Замовником Інформаційної послуги певного прибутку (доходу) з їх використанням (реалізацією) у певному чи невизначеному майбутньому Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі та непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь та навичок залежить від багатьох відомих та невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей персональних характеристик, що приймається обома сторонами.

9.3. Виконавець у ході надання Інформаційної послуги має право вимагати у Замовника виконання «домашніх завдань» – певних дій Замовника, які плануються та доручаються Виконавцем, що дозволяють Виконавцю перевіряти та переконуватися у засвоєнні Замовником інформації, отриманої в ході проведення онлайн-вебінара, набуття ним досвіду вирішення рамках теми вебінару, оцінки рівня здібностей Замовника, а також інших цілей Виконавця. «Домашні завдання» направляються Замовнику за допомогою електронного зв’язку: на електронну пошту або в інший спосіб, що обумовлюється окремо в кожному випадку.

9.4. Невиконання або неналежне виконання Замовником «домашніх завдань» є для Виконавця підставою для відмови у поверненні грошових коштів, сплачених Замовником Виконавцю, чим би не ґрунтувалася вимога Замовника, що беззастережно приймається сторонами.

9.5. Прийом до розгляду претензій Замовника з вимогою про повернення коштів припиняється після закінчення 14 (чотирнадцяти) календарних днів з початку вебінару (тобто отримання паролів доступу до закритої зони сайту, де знаходяться записи тренінгу), що беззастережно приймається сторонами. Для деяких курсів та тренінгів цей термін може бути скорочений Виконавцем до 7 (семи) календарних днів, про що Виконавець зобов’язаний явно сповістити Замовника перед придбанням ним тренінгу або курсу. Інший спосіб продовження гарантованого терміну повернення коштів неможливий і суперечить цій Оферті.

9.6. Умови гарантійних термінів надання Інформаційних послуг вказані на сайті https://production-ready.dev 

9.7. Умови гарантійних термінів надання Інформаційних послуг втрачають чинність при переведенні з одного курсу навчання на інший.

9.8. Претензії з вимогою про повернення коштів, внесених як оплату за вебінар у записі, за винятком виробничого шлюбу та інших механічних пошкоджень, що виникли не з вини Замовника та до передачі йому цифрового оптичного носія із записом вебінару, Виконавцем не розглядаються.

9.9. Претензії з вимогою про повернення коштів мають бути надіслані Виконавцю не пізніше ніж за добу до закінчення гарантійного строку. Інші претензії з вимогою про повернення коштів Виконавцем не розглядатимуться.

 

10.     ФОРС-МАЖОР

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов’язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, належать надзвичайні ситуації техногенного, природного чи екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, спричинені, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами тощо, тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення та інші протиправні дії, а також стан здоров’я Виконавця (або ведучого вебінару), повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус та інші стихійні лиха, війна, військові дії , неконтрольовані, протиправні дії та акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти чи дії органів державного управління, прийняття законних чи підзаконних актів, що прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, та будь-які інші надзвичайні обставини.

10.1. Договору, термін виконання зобов’язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини та їх наслідки.

10.2. Сторони домовилися, що у разі виникнення обставин, передбачених п.10.1

10.3. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти понад шість місяців, сторони у найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.

 

11.  ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень та застережень.

11.2. У разі, який не врегульований цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватись нормами, встановленими чинним законодавством України.

11.3. Виконавець за цим Договором є ФОП “Омеляненко” та/або особа, яка має право на надання таких Інформаційних послуг.

11.4. До цього договору застосовується законодавство України.

11.5. Сторони дають одна одній згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими ним у зв’язку із укладанням цього Договору, у межах, у яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.